Dejan Durić: Paranoja i povratak potisnutoga u Them! (1956) i Magli (2007)

Dejan Durić

Polazište za predavanje je odnos psihoanalitičke teorije i žanra horora, odnosno pitanje u kolikoj nam mjeri spomenuta teorija može biti korisna u razmatranju ovoga žanra. Stoga se predavanje teorijski nadovezuje na parametre koje je postavio utjecajni američki kritičar Robin Wood u svojoj studiji Hollywood od Vijetnama do Reagana (1986), a koji je bio potaknut frojdovskom i postfrojdovskom psihoanalizom. Njegov je pristup izgrađen na opoziciji potiskivanja i viška potiskivanja te analizi potisnutoga i povratka potisnutoga. Navedeni parametri sagledat će se u kontekstu paranoje i vojnih esperimenata u dvama filmovima – Them! (1956) Douglasa Gordona i Magli (The Mist, 2007) Franka Darabonta, s obzirom na društveno-političko-kulturnu klimu pedesetih godina dvadesetoga stoljeća i prvoga desetljeća dvadeset i prvoga stoljeća u u Sjedinjenim Američkim Državama.